Referat af bestyrelsesmøde i vandværket 8. mar. 2012.


Deltagere: Iver Nielsen, Søren Kaarup Jensen, Martin Nedergaard, Rudi Larsen (suppleant), Gert Vogel og Kjeld Kristensen.1. Orientering om håndbøger og regulativer.

Foreningen af vandværker har udgivet -håndbog for bestyrelser,
om budgetter og regnskaber.
Håndbogen er cirkuleret til bestyrelsesmedlemmer efter ønske.
Den er nu placeret ved formanden.


2. Takstblad for 2012.


Nyt takstblad for 2012 er fremsendt til kommunen primo jan.
Den nye lovgivning af 22 dec 2011 med takstforhøjelser, der blev vedtaget af folketinget lige før jul
er med, men ikke bortfald af grundvandsafgiften.
Kommunen har skrevet, at den ikke forventer ny ansøgning om takstblad 2012.
Vi skal foretage en mindre tilbagebetaling af grundvandsafgiften til alle i april eller
juli opkrævningen.
Formanden har skrevet til kommunen om takster 2012.
Romdrup Vandværks Budgetovervejelser er vedlagt taksterne.
Korrespondance til kommunen kan ses hos formanden.

3. Analyserapport og analyseprogram.

Drikkevandsanalysen( begrænset ledningskontrol) er i top.
Kommunens analyseplan for 2012 foreligger. Vi skal lave stor boringskontrol i foråret 2012.

4. Diverse orienteringer.

Næsten alle er på PBS med elektronisk indbetaling via interessentens bank
Resten får FI kort fra PBS og skal selv styre indbetalingen til vandværket.
Den indbetaling forløber også regelmæssigt ( alle har betalt pt).
PBS-afgiften stiger 5 % fra april.

Forsyningsvirksomhederne udarbejder hvert andet år en status om kontrollen med vandkvaliteten.
Kvaliteten af romdrup vandværks vand er i orden og der er ingen påviste fejl i Romdrup vandværk.
Vedr. Olieforurening Romdrupvej 88: Miljømyndigheden melder -Ingen forureningsproblemer.

Ca. 1700 m3 har vi oppumpet mere i 2011 end forbrugerne har aftaget. Tages 2010 også med svarer det til 7-8 %,
hvilket er acceptabelt og formentlig skyldes nybyggeri.

5. Generalforsamlings arrangement.


Indkaldelse til generalforsamlingen og lån af Sognegårdens lokaler d. 25. april er bestilt.

Bestyrelsen forholdt sig til kassererens årsregnskab.
En bedre forrentning drøftes med Spar Nord.

Der indkøbes 330 stk. nye aktier i Spar Nord til 16 kr./stk.

Mødet afsluttedes med en intern drøftelse om genvalg og/eller anbefaling af nye medlemmer til bestyrelsen.

Referent: Kjeld Kristensen og Gert Vogel