Referat af generalforsamling 2022

Vandværkets ordinære generalforsamling blev afholdt mandag den 25/4 kl.19 i sognegården.

Valg af dirigent.
Klaus Peter Petersen styrede slagets gang.

1. Formandensberetning (afholdt af Søren Jensen):
Ved sidste generalforamling (2021) fremlagde bestyrelsen endnu engang måleresultater for vandkvaliteten i Romdrupvandværk, det blev besluttet af bestyrelsen skulle arrangere, at der blev lavet testboringer i den eksisterende boring ved større dybde. I dag udtages vand ved 6m. Resultaterne af disse prøver blev gengivet. Ved prøveudtag dybere nede (33m) faldt indholdet af Nitrat - tilgengæld steg indholdet af Strontium til værdier nær grænseværdien. Denne løsningsmodel er derfor forkastet.
Der har været nogle reparationer på ledningsnettet i det forgangne år og specielt en enkelt medførte et størrevandspild.
De årlige vandanalyser af vandkvaliteten er gennemført - analysedata ligger på hjemmesiden under vandanalyser.
Ved generalforsamlingen sidste år blev det besluttet at bestyrelsen skulle undersøge muligheden for at Romdrup bliver en del af Klarup vandværk, mere under pkt. 3.

2. Kasseren gennemgik regnskab for 2021:
Årsrapporten for året 2021 er runddelt
Regnskabet er udarbejdet af Kontorhjælpens Vandværksadministration og kasseren gennemgik regnskabet efter bedste evne.
Result af primære drift DKK -14.400,-kr
Vandanalyser og Boringskontrol DKK 20.000,-.
Generalforsamlingen godkender regnskabet.

3. Nedlæggelse af Romdrupvandværk:
Formanden fremlagde resultatet af forhandlingerne med Klarup vandværk samt fordelene ved at blive en del af Klarup vandværk.

Bedre vandkvalitet i Klarup vandværk.
Skal Romdrupvandværk eks. forsøge sig med en ny boring et eller andet sted er det ingen garanti for bedre vand kvalitet - kender kvaliteten i Klarup.
Flere årlige vandanalyser, belaster et mindre vandværk mere økonomisk per forbruger.
Med årene kommer der flere og flere krav til et vandværk, eks terrorsikring samt viden om at vandværk mm.
Klarup vandværk har automatisk aflæsning inkl. overvågning af pludselig stigning i vandforbrug, hvorved forbruger kan alarmeres.
Tilslutning til Klarup Vandværk vil medføre en tilslutningsafgift.
Der afsættes midler til at afholde udgifterne for dem der har hovedledningen i deres "baghave".
Romdrup vandværk skal stå for at få lukket den nuværende boring.
Klarup vandværk vil stå for digitaliseringen af Romdrupvandværksledningsnet.
I indkaldelsen til generalforsamlingen gøres opmærksom på at der tidligere; nærmest har været en sø bag vandværket og at grundvandet står højt. Hvad der vil ske ved en evt. lukning af Romdrupvandværk (pumper ca.25000L/døgn) vides ikke.
Generalforsamlingen diskuterede lukningen af Romdrupvandværk, hvor hovedvægten lå på Tilslutningsafgiften - de baghaver med ledningsnet i - forventninger omkring vandstanden i "vælden" bag Romdrupvandværksbygningen samt diverse.

Afstemning omkring lukning af Romdrupvandværk. 25 for - 2 imod.
Endnu en afstemning skal afholdes på ekstraordinær generalforsamling 9/5.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Blev udskudt til efter pkt. 3 omkring nedlæggelse af Romdrup vandværk. Den eksisterende bestyrelse vil fortsætte og dermed gennemføre lukningen af Romdrupvandværk. (Martin Bonnerup er udtrådt og erstattes af Rene Schou).
4. Valg af suppleant og 2 interne revisorer:
Suppleant: Anders Schou
Revisorer: Johannes og Martin Nedergaars. Suppleant Mads Burmeister.

Velmødt til den Ekstra ordinære generalforsamling 9/5 i Sognegården kl. 19.